Missie

De missie van het Natuurmuseum Bruinenberg is het bewaren, onderhouden, uitbreiden en tentoonstellen van haar collectie opgezette vogels en zoogdieren, stenen en schelpen. Het tentoonstellen gebeurt op een voor de verschillende doelgroepen, met name de basisschoolleerlingen, aantrekkelijke en leerzame wijze. 

Het Natuurmuseum wil dit bereiken door:

• het onderhouden en vernieuwen van de diorama’s

• het houden van wisselende thematentoonstellingen, aangepast aan het jaargetijde en/of de actualiteit

• het organiseren van speurtochten in en buiten het museum, al dan niet onder leiding

• het verschaffen van informatie (bibliotheek)

• gebruik te maken van de nieuwe informatietechnieken

• het organiseren van activiteiten in samenwerking met Sanjes Zoo

• haar activiteiten met name te richten op de basisschooljeugd

• meer bezoekers te trekken door de kijkwaarde te verhogen, door meer activiteiten en door meer publiciteit. 

Actuele beleidsplan

Inleiding

De verhuizing naar de huidige locatie boven het dierenpark van Sanjes Fertier en het stop zetten van de subsidie door de gemeente Dongeradeel hebben als gevolg gehad dat de financiële armslag van het museum zeer sterk beperkt is. Hierdoor moest helaas de parttime beheerder ontslagen worden.

Beleid

Het bestuur richt zich in deze situatie op in stand houden van de collectie en het uitbreiden van de tentoongestelde collectie met materialen uit het depot.

Voor het bezoek van scholen (de jeugd is onze belangrijkste doelgroep) worden interne en externe speurtochten ontworpen, die ook zonder begeleiding gelopen kunnen worden. Het is de bedoeling ook leskisten voor scholen te maken. Er wordt gestreefd naar meer activiteiten die zowel jeugdige als volwassen bezoekers zelfstandig kunnen uitvoeren.

Voor begeleid bezoek aan het Natuurmuseum worden extra vrijwilligers gevraagd en door het organiseren van wisseltentoonstellingen zal worden getracht meer bezoekers te trekken. Ook door de ingang van het museum zodanig aan te passen dat bezoekers aan het dierenpark die niet kunnen missen, wordt getracht het bezoekersaantal te verhogen.